Terms & Conditions EMEA (NL)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (MYLAPS B.V.)

Artikel 1. Definities

1.1 Abonnementsproducten: Producten en diensten die MYLAPS aanbiedt op grond van doorlopende, periodieke betalingsverplichtingen.

1.2 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.3 Cliënt: de rechtspersoon of natuurlijke persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die met MYLAPS contracteert c.q. beoogt te contracteren.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met MYLAPS contracteert c.q. beoogt te contracteren.

1.5 Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met MYLAPS contracteert c.q. beoogt te contracteren.

1.6 MYLAPS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLAPS B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2012 PJ) Haarlem aan het adres Zuiderhoutlaan 4, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34053090, alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen.

1.7 Offerte: elk schriftelijk aanbod van MYLAPS aan Koper tot het aangaan van een Overeenkomst.

1.8 Order: de door de Koper mondeling of per e-mailbericht, of bericht via de webshop of webportal van MYLAPS, per (mobiele)telefoon(dienst), fax of brief bij MYLAPS geplaatste bestelling voor de levering van Producten, diensten, hardware, firmware of software.

1.9 Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen MYLAPS en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

1.10 Partijen: verwijzing naar MYLAPS en Koper gezamenlijk.

1.11 Producten: alle door MYLAPS aan Koper uit hoofde van een Overeenkomst te leveren of geleverde Producten, inclusief transponders (door deelnemers te gebruiken tijdens trainingen en wedstrijden), systemen en decoders (door tijdwaarnemers, organisaties, clubs, federaties en anderen te gebruiken voor tijdwaarneming tijdens een evenement) en andere hardware, firmware en software.

1.12 Resultatenwebsite: www.mylaps.com/en/events

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van MYLAPS en maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op op alle daarmee verbandhoudende rechtshandelingen en rechtsverhoudingen van MYLAPS en de Koper. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen MYLAPS en Koper. Koper wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.2 De toepasseljikheid van algemene inkoop- of andere voorwaarden van de zijde van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen, met uitzondering van wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zoals bepaald in artikel 26 van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) op enig moment, geheel of gedeeltelijk vernietigd worden, of ongeldig of nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

2.5 Indien en voor zover MYLAPS aan de Koper Producten of diensten van derden biedt, inclusief software en firmware als bedoeld in artikel 21, prevaleren de afwijkende bepalingen van de voorwaarden van deze derden.

Artikel 3. Orders, Offertes en Overeenkomst

3.1 Alle Offertes van MYLAPS, inclusief aanbiedingen die op de website van MYLAPS worden gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen steeds door MYLAPS worden herroepen. MYLAPS kan eveneens binnen zeven dagen nadat MYLAPS een schriftelijke aanvaarding van de Koper heeft ontvangen haar Offerte mondeling of schriftelijk herroepen, in welk geval geen Overeeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen. 3.1 Een Overeenkomst met de Koper wordt afgesloten op het moment waarop de Koper de Offerte van MYLAPS schriftelijk aanvaardt en MYLAPS deze schriftelijke aanvaarding heeft ontvangen.

3.2 Mondelinge Orders zijn geaccepteerd indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door MYLAPS aan de Koper zijn bevestigd of wanneer MYLAPS op verzoek van de Koper met de uitvoering van de Order is begonnen. Mondelinge afspraken met agenten en/of ondergeschikten van MYLAPS zijn uitsluitend bindend indien en voor zover deze schriftelijk door MYLAPS zijn bevestigd.

3.3 De van de Offerte deel uitmakende documenten zoals prijslijsten, catalogi, monsters, afbeeldingen, tekeningen en specificaties van gewichten en afmetingen en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk doch vrijblijvend en worden slechts bij wijze van aanduiding aan de Koper verstrekt. Tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte of in de orderbevestiging zijn overeengekomen.

3.4 Niettegenstaande de vorige bepalingen van dit artikel 3, kan MYLAPS niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte dan wel een onderdeel daarvan fouten in de prijsstelling, typografische fouten of andere fouten bevat, en behoudt MYLAPS zich het recht voor Orders die uit dergelijke fouten voortkomen te annuleren.  

Artikel 4. Prijzen

4.1 In een Offerte c.q. Overeenkomst vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, accijnzen, invoerrechten, vrachtheffingen, andere heffingen van overheidswege en kosten voor verzending en afhandeling, alsook andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.

4.2 Belastingverhogingen en accijnsverhogingen - na aanvaarding van een Offerte door de Koper en/of het sluiten van een Overeenkomst - zijn voor rekening en risico van de Koper.

4.3 MYLAPS is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde Producten aan te passen indien een of meerdere kostprijsfactoren na sluiting van de Overeenkomst een wijziging ondergaan die direct van invloed is op de kostprijs van de te leveren Producten. MYLAPS is daarnaast steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. Indien MYLAPS op basis van dit artikel de prijzen wijzigt, heeft de Koper het recht om binnen acht (8) dagen nadat de prijswijziging van kracht is, de Overeenkomst te ontbinden. Nadat de periode van acht (8) dagen is verstreken, geldt dat de Koper de prijswijziging heeft geaccepteerd. Indien de Koper een Consument is, geldt deze termijn van acht (8) dagen niet.

4.4 MYLAPS behoudt zich het recht voor de prijzen voor haar Producten en diensten jaarlijks te verhogen conform het Prijsindexcijfer van het CBS zonder kennisgeving vooraf. De Cliënt heeft niet het recht om de Overeenkomst op grond daarvan te beëindigen. De Consument heeft het recht de Overeenkomst na de aangekondigde prijsverhoging te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving binnen acht (8) dagen na ontvangst van de voornoemde aankondiging van MYLAPS. Nadat de voornoemde periode van acht (8) dagen is verstreken, wordt verondersteld dat de Consument de prijswijziging heeft geaccepteerd.

Artikel 5. Levering van Producten

5.1 Nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal MYLAPS overgaan tot levering van de Producten zoals vermeld in de Overeenkomst.

5.2 Levering aan een Cliënt geschiedt ex works als gedefinieerd in de ICC Incoterms 2012, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle risico van vervoer van Producten gaan over op de Cliënt op het moment dat de aflevering van de Producten aldaar plaatsvindt. Bij het ontbreken van speciale schriftelijke instructies betreffende levering, wordt deze uitgevoerd door een door MYLAPS geselecteerde vervoerder.

5.3 MYLAPS levert de Producten aan de Consument aan het door de Consument opgegeven afleveradres. Alle risico’s ter zake van door MYLAPS af te leveren Producten gaan over op de Consument op het moment dat de aflevering van de Producten door MYLAPS op het door de Consument opgegeven afleveradres plaatsvindt. De Producten blijven echter conform artikel 10 het eigendom van MYLAPS totdat de prijs door de Consument volledig is betaald.

5.4 Alle aan de Producten verbonden kosten en risico's zijn voor rekening van MYLAPS tot het moment van levering en gaan over op de Koper vanaf het moment van levering. De Koper dient de Producten direct af te nemen op het moment van levering. Indien de Koper echter zijn verplichting tot het afnemen van de levering niet nakomt, zijn de Producten voor risico van de Koper vanaf het moment waarop de niet-nakoming aanvangt. De datum op het vervoersdocument geldt als leveringsdatum.

5.5 Indien Producten ontbreken of in beschadigde staat worden ontvangen, dient de Koper van de vervoerder te verlangen dat deze een notitie maakt van de staat van levering en dient de Koper onmiddellijk, doch uiterlijk binnen tien (10) dagen na de aflevering een schadeclaim in te dienen bij MYLAPS. Producten worden uitsluitend verzekerd vervoerd indien de Koper daar uitdrukkelijk schriftelijk om verzoekt; de verzekering is voor rekening van de Koper.

5.6 Ingevolge artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden wordt de eigendom van de geleverde Producten uitsluitend overgedragen aan de Koper nadat de prijs van de Producten door de Koper aan MYLAPS volledig is betaald.

5.7 Indien de Producten niet door de Koper zijn afgenomen op het moment van levering of indien de Koper nalaat de voor levering vereiste informatie te verstrekken, worden de Producten namens de Koper en voor rekening en risico van de Koper opgeslagen. Indien MYLAPS in welke vorm dan ook schade lijdt als gevolg van het feit dat de Koper weigert de bestelde Producten af te nemen, is de Koper aansprakelijk voor deze schade. MYLAPS is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten die in opslag zijn. Voor Cliënten geldt in dat geval dat de Cliënt een termijn heeft van vijf dagen om alsnog de levering af te nemen. Zodra deze termijn van vijf dagen is verstreken: (a) zijn alle vorderingen van MYLAPS op de Cliënt direct opeisbaar; (b) geldt een onmiddellijk verschuldigde boete van € 500,00 voor elke dag dat de Cliënt in gebreke blijft zijn verplichting tot het afnemen van de levering na te komen tot een maximum van € 5.000, -, onverminderd de rechten van MYLAPS volledige schadevergoeding te verlangen. De verbeurde boetes komen niet voor verrekening in aanmerking; (c) zijn de opslagkosten voor rekening van de Cliënt.

5.8 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot verlenging van de leveringstermijn wordt de (af)leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging die MYLAPS ondervindt als gevolg van het feit dat de Koper zijn verplichting onder een Order- of Overeenkomst niet nakomt of nalaat de gevraagde medewerking aan de uitvoering van de voornoemde Order- of Overeenkomst te verlenen.

5.9 MYLAPS heeft het recht minimumaantallen/minimumhoeveelheden voor de door MYLAPS te leveren Producten vast te stellen of te bepalen dat een Order in deelleveringen wordt geleverd. Indien de Producten in deelleveringen worden geleverd, heeft MYLAPS het recht elke deellevering afzonderlijk te factureren. De Koper is gehouden deze deelfacturen te betalen conform artikel 9 van deze Algemene voorwaarden.

5.10 In het geval dat een Koper de levering van een Order wil opschorten, verlangt MYLAPS daarvan een schriftelijke kennisgeving, de kennisgeving dient door MYLAPS minimaal dertig (30) dagen voordat de geplande levering plaats zou vinden, te zijn ontvangen. Wanneer de Koper een Order annuleert, wordt een minimum van 30% van de prijs van de geannuleerde Order bij de Koper in rekening gebracht. Indien de Koper een Order voor een speciaal voor de Koper vervaardigd Product annuleert, heeft MYLAPS het recht de totale prijs van het bestelde Product bij de Koper in rekening te brengen. Alle verzendkosten met betrekking tot de Producten komen voor rekening van de Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. MYLAPS is gerechtigd de werkelijke kosten van retourzending in rekening te brengen indien de Koper een Order annuleert.

5.11 De Koper draagt alle kosten van vervoer. De Koper gaat met de verpakking van de door MYLAPS geleverde Producten om op een wijze die conform de van toepassing zijnde regels inzake afvalverwijdering is. De Koper zal MYLAPS vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen claims van derden die zijn gebaseerd op niet-naleving van de voornoemde regels.

Artikel 6. Termijn van (af)levering

6.1 Alle opgegeven en/of overeengekomen (af)levertermijnen zijn gebaseerd op de omstandigheden van het werk en op alle informatie en omstandigheden die MYLAPS bekend zijn op het moment waarop de Order door MYLAPS wordt bevestigd of de Overeenkomst wordt aangegaan.

6.2 Hoewel MYLAPS te allen tijde zal trachten de (af)leveringstermijn voor zover mogelijk na te komen, gelden (af)levertermijnen als streefdata en hebben een indicatief karakter en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een (af)levertermijn door MYLAPS levert geen tekortkoming op. Indiende (af)levertermijn wordt overschreden, is de Koper niet gerechtigd de bestelling of de Overeenkomst te annuleren of te herroepen, de Overeenkomst anderszins te beëindigen of betaling van de koopprijs op te schorten. MYLAPS is nimmer gehouden tot het vergoeden van de schade.

Artikel 7. Inspectie en Retournering

7.1 De Koper zorgt dat de Producten binnen tien (10) dagen na de leveringsdatum worden geïnspecteerd. Bij een dergelijke inspectie controleert de Koper of de geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst, namelijk: (a) of de juiste Producten zijn geleverd; (b) of het aantal/de hoeveelheid geleverde Producten conform het overeengekomen aantal/de overeengekomen hoeveelheid is; en (c) of de geleverde Producten conform de vereisten van normaal gebruik zijn.

7.2 De Koper dient MYLAPS schriftelijk, onmiddellijk en niet later dan veertien (14) dagen nadat de Producten zijn (af)geleverd schriftelijk te informeren indien de Koper van mening is dat (een deel van) de geleverde Producten niet voldoen aan de Overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1.

7.3 In het geval een klacht niet binnen de in artikel 7.2 genoemde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in artikel 7.1 genoemde vereisten, dan vervallen alle rechten van de Koper ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming van rechtswege.

7.4 Het beleid van MYLAPS inzake retournering van haar Producten is te vinden op www.mylaps.com/returnspolicy en de Koper gaat met dit beleid akkoord. Alvorens een product te retourneren of te ruilen, moet de Koper onmiddellijk maar niet later dan veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten contact opnemen met MYLAPS. De Koper krijgt dan een autorisatienummer dat bij de retourzending moet worden vermeld. De Koper dient de Producten aan MYLAPS in hun originele of daarmee vergelijkbare verpakking retourzenden. De Koper draagt het risico alsmede alle kosten voor retourzending. Retourneringen worden niet geaccepteerd indien deze na veertien (14) dagen na het moment waarop de Koper MYLAPS schriftelijk informeerde over de retournering of ruil van de Producten, als bedoeld in artikel 7.2. Producten die specifiek voor de Koper en volgens de eisen van de Koper zijn vervaardigd, kunnen niet worden geretourneerd of geruild.

7.5 In afwijking van artikel 7.1 tot en met 7.4 geldt dat de Consument de Overeenkomst tot levering van de Producten tot 14 dagen na levering daarvan, zonder opgave van reden, door middel van een schriftelijke mededeling aan MYLAPS, kan ontbinden en aan MYLAPS kan retourneren. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Producten en de verpakking. Hij zal de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het hiervoor in artikel 7.5 bedoelde herroepingsrecht van de Consument geldt niet voor software waarvan de verzegeling is verbroken en voor Producten die zijn vervaardigd op basis van de instructies van de Consument

7.6 Klachten ontheffen de Koper niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 8. Aanpassingen

8.1 Een productwijziging kan plaatsvinden nadat de Koper een bestelling plaatst maar voordat MYLAPS het product verzendt. Als gevolg daarvan kunnen Producten kleine verschillen vertonen met de door de Koper bestelde Producten. MYLAPS heeft het recht Producten te leveren die afwijken van de overeengekomen Producten indien de productwijziging is vereist wegens van toepassing zijnde (gewijzigde) wettelijke regelingen of indien de productwijziging niet ingrijpend van aard is.

Artikel 9. Betaling

9.1 Betalingstermijnen worden door MYLAPS bepaald. Een factuur dient onmiddellijk nadat de Order is geplaatst maar niet later dan de dag van (af)levering, zonder korting of verrekening door de Koper te worden voldaan door de Koper.

9.2 Betaling moet aan MYLAPS geschieden via bankbetaling, creditcard of andere overeengekomen betalingsmethoden. Betaling geschiedt in Euro’s.

9.3 Betaling worden uitsluitend beschouwd als door MYLAPS te zijn ontvangen wanneer deze betalingen werkelijk op de rekening van MYLAPS is bijgeschreven.

9.4 MYLAPS heeft het recht een volledige of gedeeltelijke betaling als voorschot te verlangen of de Producten onder rembours te verzenden, voordat zij overgaan tot levering. De Koper dient op eerste verzoek van MYLAPS daaraan gehoor te geven. 

9.5 In het geval de Cliënt de factuur niet op of voor de dag van levering of de afwijkend overeengekomen datum voldoet, verkeert de Cliënt automatisch in verzuim zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. De Cliënt is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. In dat geval zijn alle vorderingen die MYLAPS op de Koper heeft onmiddellijk opeisbaar. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast staan MYLAPS de in artikel 14.2 gespecificeerde rechtsmiddelen ter beschikking. MYLAPS behoudt zich bovendien het recht voor alle achterstallige betalingen te innen (inclusief door hiervoor externe incasso-instellingen in te schakelen) plus alle redelijke wettelijke kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) en kosten die in verband met de voornoemde inning moeten worden gemaakt. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het bedrag dat de Cliënt verschuldigd is.

9.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke MYLAPS moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking op de wettelijke regelgeving hieromtrent, vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag, met een minimum van € 230, - exclusief BTW. De Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, zullen deze werkelijk gemaakte kosten worden gevorderd.

9.7 Indien de Koper bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Koper deze bezwaren uiterlijk één maand na factuurdatum schriftelijk aan MYLAPS kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.

9.8 De Koper is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens MYLAPS op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op MYLAPS. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of ten aanzien van de geleverde Producten (reclame) geven de Koper nimmer de bevoegdheid betaling op te schorten en/of te verrekenen.

9.9 Indien de Consument de factuur niet op of voor de dag van levering of de afwijkend overeengekomen datum voldoet, verkeert de Consument in verzuim indien hij na aanmaning met daarin een hersteltermijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, nalaat de factuur te betalen. De Consument is over het verschuldigde bedrag is vanaf de verzuimdatum de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.10 MYLAPS is gerechtigd aan de Consument de door MYLAPS gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen overeenkomstig de wettelijke regeling.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van de door MYLAPS aan de Koper afgeleverde Producten gaat pas over op de Koper als de Koper alles heeft voldaan inzake hetgeen de Koper uit hoofde van alle Overeenkomsten met de Koper en in dat kader geleverde Producten te vorderen mocht hebben of krijgen met de wederpartij en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.

10.2 MYLAPS raakt haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Koper de van MYLAPS ontvangen Producten ver- of bewerkt. De Koper gaat bedoelde Producten in dat geval automatisch houden voor MYLAPS.

10.3 Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet aan de Koper is overgedragen, is het de Koper niet toegestaan de Producten te verpanden of andere rechten daarop aan derden te verlenen.

10.4 Tevens geldt dat MYLAPS op eerste verzoek een stil pandrecht verkrijgt op de aan de Koper geleverde Producten. Dit pandrecht strekt eveneens tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen MYLAPS van de Koper te vorderen heeft of zal krijgen. De Koper zal op eerste verzoek van MYLAPS alles doen dat in redelijkheid van haar door MYLAPS kan worden verlangd om MYLAPS te helpen bij het vestigen van haar pandrecht, inclusief de ondertekening van akte tot vestiging van pandrecht en deze registreren bij de Belastingdienst, en het ondertekenen van een financieringsverklaringen of zekerheidsovereenkomsten die noodzakelijk zijn ter vestiging van het pandrecht voor MYLAPS. Gedurende deze periode is het de Koper niet toegestaan de Producten te verpanden of andere rechten daarin aan derden te verlenen.

10.5 De Koper zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig bewaren, zal deze als eigendom van MYLAPS identificeerbaar houden. en zal de Producten verzekeren en verzekerd te houden voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan MYLAPS ter inzage geven.

10.6 Op het eerste verzoek van MYLAPS, worden alle vorderingen van de Koper op de verzekeraars van de Producten uit hoofde van de onder artikel 10.5 afgesloten verzekering verpand aan MYLAPS op de wijze als bedoeld in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek.

10.7 Indien de Koper haar verplichtingen jegens MYLAPS niet nakomt of MYLAPS redelijke gronden heeft te vrezen dat de Koper na zal laten aan de voornoemde verplichtingen te voldoen, heeft MYLAPS het recht de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de Koper of bij derden die deze Producten voor de Koper direct terug te (doen) nemen. De Koper verleent MYLAPS daarvoor ongehinderde toegang tot de Producten. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag of dagdeel dat de Koper deze verplichting niet nakomt van al hetgeen de Koper aan MYLAPS is verschuldigd, onverminderd het recht om nakoming van de in de vorige zin genoemde verplichtingen en/of schadevergoeding te vorderen. Wanneer de Producten zijn teruggenomen kan de Koper voor die Producten worden gecrediteerd tegen de marktwaarde van de teruggenomen Producten op de dag van terugname die door MYLAPS wordt vastgesteld, de creditering zal in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke prijs met aftrek van de kosten voor het terugnemen van de Producten. Datum: December 2015 Pagina 5 van 13

10.8 Het is de Koper toegestaan de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te verkopen en over te dragen aan derden in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten van de Koper. Indien de Koper de Producten op krediet levert aan haar afnemers, is de Koper verplicht eigendomsvoorbehoud bij haar afnemers te bedingen overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. De Koper is gehouden, op eerste verzoek van MYLAPS, onmiddellijk alle vorderingsrechten die de Koper op haar afnemer heeft en/of verkrijgt ter zake de levering aan haar afnemer van de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van MYLAPS rust, aan MYLAPS over te dragen door middel van cessie. Het is de Koper niet toegestaan vorderingen die hij op zijn afnemers heeft over te dragen of te verpanden aan derden.

Artikel 11. Geheimhouding van vertrouwelijke informatie

11.1 MYLAPS en de Koper zijn verplicht tot geheimhouding van informatie waarvan Partijen weten of redelijkerwijze kunnen vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen bedrijfsinformatie van de andere partij die niet publiekelijk bekend is gemaakt en waarvan de (ongeoorloofde) bekendmaking of gebruik schade zou kunnen toebrengen aan die partij, waaronder – maar niet beperkt tot – software (inclusief broncodes en objectcodes), productplannen, interne ontwerpen, prijsstelling, marketing- en verkoopinformatie, klanten- en leverancierslijsten, personeelsinformatie, knowhow of handelsgeheimen. De geheimhoudingsverplichting houdt in ieder geval in dat een partij (a) de interne structuur van Producten op sociale media of elders zal niet bekendmaken, onthullen, distribueren, publiceren, reproduceren, decompileren, reverse-engineeren, fotograferen of tentoonstellen, (b) de vertrouwelijke informatie van de andere partij, of delen daarvan, op welke wijze of in welke vorm dan ook zal doorzenden of overdragen aan derden, of (c) gebruik zal maken van de vertrouwelijke informatie van de andere partij, behalve op een wijze als voorzien in de Overeenkomst. De vertrouwelijke informatie zal door een partij niet worden gedeeld met derden, behalve aan personeel, inclusief de medewerkers, agenten en onderaannemers, wanneer die zij deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst.

11.2 Zowel MYLAPS als de Koper zullen de verplichtingen uit dit artikel 11 tevens opleggen aan hun werknemers en derden die zij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekken.

11.3 Beide Partijen verplichten zich ertoe de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om het vertrouwelijk karakter van de vertrouwelijke informatie van de andere partij te waarborgen door minstens dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten als ware het haar eigen vertrouwelijke informatie.

11.4 Indien een partij vertrouwelijke informatie op ongeoorloofde wijze heeft gebruikt of op ongeoorloofde wijze bekend heeft gemaakt, stelt deze partij onmiddellijk de andere partij daarvan in kennis en zal zij de andere partij helpen de aldus vertrouwelijke informatie terug te halen en verder ongeoorloofd gebruik of een ongeoorloofde verspreiding voorkomen. Indien een partij door een rechter of overheidsinstantie wordt verplicht vertrouwelijke informatie van de andere partij te verstrekken, stelt zij de andere partij daarvan in kennis alvorens zij de vertrouwelijke informatie verstrekt.

11.5 Zowel MYLAPS als de Koper zullen de vertrouwelijke informatie die zij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van de ander heeft ontvangen gedurende een periode van vijf (5) jaren nadat zij de beschikking over die vertrouwelijke informatie heeft verkregen, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de genoemde overeenkomst. Zowel MYLAPS als de Koper zal de verplichtingen uit dit artikel tevens opleggen aan hun werknemers en derden die zij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekken.

11.6 Modellen, informatiemateriaal, tekeningen en overige materialen die aan de Koper door MYLAPS ter beschikking worden gesteld, blijven de exclusieve eigendom van MYLAPS, zelfs indien daarvoor kosten zijn berekend. Deze modellen en tekeningen en dit informatiemateriaal mogen niet aan derden worden getoond of beschikbaar worden gesteld, en de Koper heeft niet het recht een kopie van deze modellen en tekeningen en dit informatiemateriaal te houden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.7 In het geval de Koper de verbodsbepalingen als bedoeld in dit artikel overtreedt, is de Koper, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete aan MYLAPS verschuldigd van € 10.000, - (zegge: tienduizend euro) per overtreding, onverminderd alle andere rechten van MYLAPS, waaronder het recht op nakoming en het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1 Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom of industriële eigendom van de website, databases, Producten, software, databestanden, apparatuur of andere materialen van MYLAPS te wijzigen of te (doen) verwijderen.

12.2 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder – maar niet beperkt tot – merk-, auteurs-, modelen databankrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn gebruikt of ontstaan en/of voortvloeien uit of rusten op de Producten waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – Producten, productieprocessen, toepassingen, concepten, ontwerpen, algoritmen, documentatie, programmeertalen, protocollen, tekeningen, uitvindingen, modellen, technieken, werken, werkwijzen, uitkomsten, creaties, presentaties, software, know how, gegevensverzamelingen en overige kennis alsmede de methoden volgens welke diensten door MYLAPS worden verricht en de processen waaruit de diensten bestaan (hierna: Intellectuele Eigendomsrechten), komen uitsluitend toe aan MYLAPS, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onverminderd het voorgaande strekken deze Algemene Voorwaarden noch afzonderlijke Overeenkomsten tot overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan de Koper.

12.3 Koper erkent de Intellectuele Eigendomsrechten van MYLAPS en zal zich onthouden van iedere inbreuk op deze Intellectuele Eigendomsrechten. Indien de Koper kennis of een vermoeden heeft van een (dreigende) inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van MYLAPS zal Koper MYLAPS daar onverwijld schriftelijk van op de hoogte stellen. Datum: December 2015 Pagina 6 van 13

12.4 Voor zover dwingende rechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten is de Koper verboden om (i) de Producten te reproduceren en/of decompileren of reverse engineering daarop toe te passen, (ii) beveiligingsmaatregelen en technische beperkingen in het gebruik van de Producten te verwijderen en/of te ontduiken (iii) de Producten te kopiëren en distribueren via welk medium dan ook, (iv) (dreigen) de resultatenwebsite en/of de Producten te verstoren, (v) de datastromen van en naar de servers van MYLAPS te onderscheppen en deze te ontcijferen, (v) activiteiten te ontplooien die door MYLAPS als een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur worden ervaren, en/of (vi) ongeldige gegevens, virussen of computerwormen te uploaden naar de Resultatenwebsite of de Producten.

12.5 Koper verkrijgt uitsluitend de een licentie op het gebruik van deze Intellectuele Eigendomsrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Koper toekomend recht tot gebruik is herroepelijk, niet-exclusief, niet overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

12.6 De Koper dient op alle resultaten (inclusief afdrukken en kopiën daarvan) van de door MYLAPS geleverde software enige aanduiding van het merk en/of het webadres van MYLAPS (www.mylaps.com) te vermelden. Indien de Koper de software gebruikt voor weergave van informatie op monitoren of tv-schermen, wordt ook daar het merk en/of webadres van MYLAPS vermeld. MYLAPS behoudt zich het recht voor bepaalde vormen van (commerciële) exploitatie van met software gegenereerde resultaten te verbieden, zulks ter exclusieve beoordeling van MYLAPS.

12.7 Naar beste weten van MYLAPS maken haar Producten, software, firmware en documentatie geen inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden. MYLAPS is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) die de Koper lijdt als gevolg van claims van derde partijen wegens een (vermeende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partijen.

12.8 In geval van overtreding van één of meer van de bepalingen van dit artikel (rechten van intellectuele eigendom) door de Cliënt is de Cliënt een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd aan MYLAPS van EUR 50.000, - (vijftig duizend euro) per overtreding alsmede van EUR 1.000, - (duizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt, zulks ongeacht het recht van MYLAPS om volledige schadevergoeding te vorderen of andere vorderingen in te stellen.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Geen der partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor het niet nakoming van haar verplichtingen (behalve betalingsverplichtingen) gedurende een periode waarin de voornoemde nakoming wordt vertraagd door omstandigheden die buiten de invloed van Partijen liggen, zoals brand, overstroming, oorlog, embargo, staking, opstand, leveringsonderbrekingen, vereiste materialen en halfproducten die niet door derden worden geleverd, uitval van machines en andere ongevallen of de tussenkomst van overheidsinstanties (hierna te noemen: ‘Overmacht’). Gedurende een overmachtssituatie dient de Partij die zich op Overmacht beroept een schriftelijke kennisgeving te sturen van de overmachtssituatie. Als de overmachtssituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft de andere partij het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in zijn geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de partij wiens nakoming door Overmacht is vertraagd.

13.2 Niettegenstaande artikel 13.1 heeft MYLAPS, indien zij tijdens de situatie van Overmacht gedeeltelijk tot nakoming in staat is, het recht de Overeenkomst na te komen en deze afzonderlijk te factureren als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Tekortkoming in de nakoming door de Koper en opzegging van de Overeenkomst

14.1 In het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Tekortkoming in de nakoming’ het volgende verstaan: (1) de Koper laat na betalingen te doen wanneer deze verschuldigd zijn; en (2) de Koper leeft één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet na. In het geval van een Tekortkoming in de nakoming is de Koper onmiddellijk in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van de Koper jegens MYLAPS uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. MYLAPS is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen te verlangen. Indien de Koper Consument is, geldt echter dat de Consument in verzuim verkeert indien hij na aanmaning met daarin een hersteltermijn van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, alsnog nalaat zijn verplichtingen juist en volledig na te komen.

14.2 MYLAPS is in het geval van een Tekortkoming in de nakoming bevoegd, naar haar eigen keuze en zonder afstand te doen van andere rechten of rechtsmiddelen die haar ter beschikking staan (a) de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden en/of (b) over te gaan tot uitoefening van haar rechten als genoemd in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, en/of (c) de Overeenkomst en alle aanvullende Overeenkomsten met onmiddelijke ingang op te zeggen en bestaande Orders, Abonnementsproducten of andere diensten opschorten of beëindigen en/of aanvullende Orders van de Koper weigeren tot MYLAPS alle achterstallige betalingen heeft ontvangen; (d) Producten of Software en/of toegang van een of meer gebruikers tot de Software, de Website voor Evenementsresultaten van MYLAPS en/of andere online platforms van MYLAPS uit te schakelen; (e) de licentie voor het gebruik van de software verstrekt onder artikel 21 te beëindigen en/of de toegang van een of meer gebruikers tot de Software op te schorten, te beëindigen, in te trekken of te staken en/of (f) andere rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen die MYLAPS onder deze Algemene Voorwaarden, een afzonderlijke Overeenkomst of de van toepassing zijnde wet ter beschikking staan.

14.3 MYLAPS kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien – al dan niet voorlopig – (a) aan Cliënt surséance van betaling wordt verleend, (b) indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd, (c) indien de onderneming van Cliënt wordt  geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, (d) indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Cliënt wijzigt, (e) indien Cliënt wordt overgenomen door of fuseert met een concurrent van MYLAPS, of (f) indien de Koper betrokken is bij frauduleuze, misleidende of onwettige activiteiten, onverminderd alle andere rechten van MYLAPS waaronder het recht van MYLAPS om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of rechtsvorderingen in te stellen. MYLAPS is wegens deze opzegging nimmer gehouden tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding. Ingeval van faillissement van de Koper vervalt het recht tot gebruik van aan de Koper ter beschikking gestelde software en dergelijke van rechtswege.

14.4 Bedragen die MYLAPS vóór de opzegging als bedoeld in artikel 14.2 of 14.3 heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar. Indien de opzegging op grond van dit artikel aan de Koper is toe te rekenen, heeft MYLAPS het recht op vergoeding van de schade die zij daardoor lijdt en nog zal lijden.

14.5 MYLAPS is jegens de Koper niet aansprakelijk voor schade die aan de zijde van de Koper ontstaat door uitoefening van haar rechten als vermeld in dit artikel. MYLAPS behoudt zich bovendien het recht voor alle achterstallige betalingen te innen op een wijze als bedoeld in de artikelen 9.5 tot en met 9.10.

Artikel 15. Garanties; Disclaimers; Reparaties

15.1 MYLAPS zal haar uiterste best doen om de Producten in dezelfde hoeveelheid en kwaliteit te leveren als de hoeveelheid en kwaliteit als overeengekomen in de Overeenkomst.

15.2 De garantieperioden voor Producten van MYLAPS (inclusief doorlopende garantie en dekking voor vervanging voor bepaalde Abonnementsproducten voor de duur van de abonnementsperiode) zijn te vinden op www.mylaps.com/warranty of in de documentatie die MYLAPS bij deze Producten levert. De garantieperiode vangt aan op de datum dat de Producten zijn verzonden aan de Koper.

15.3 Gedurende de garantieperiode garandeert MYLAPS het volgende: (a) MYLAPS repareert of vervangt Producten gedurende de van toepassing zijnde garantieperiode van de Producten die, zoals exclusief door MYLAPS bepaald, defect zijn geraakt door ondeugdelijk materiaal, vakmanschap of ontwerp, tenzij deze defecten het gevolg zijn van: verzending; onjuiste installatie, onderhoud of gebruik; abnormale operationele omstandigheden; pogingen tot aanpassing of reparatie door de Koper of derden; of gebruik van de Producten in combinatie met andere items. (b) Indien reparatie of vervanging van de Producten voor MYLAPS niet mogelijk of in redelijkheid niet van MYLAPS kan worden gevraagd, kan MYLAPS er voor kiezen de koopprijs van de Producten terug te betalen of vervangende Producten leveren. (c) De aansprakelijkheid van MYLAPS is strikt beperkt tot vervanging, reparatie, krediet of compensatie binnen de betekenis van artikel 7:24 van het Burgerlijk Wetboek, een en ander ter keuze van MYLAPS. Alle vervangen onderdelen zijn eigendom van MYLAPS. (d) (Installatie) diensten worden op een goede en vakkundige wijze geboden conform de algemeen gangbare industrienormen. (e) De geleverde software zal conform de door MYLAPS geboden functionele specificaties en actuele documentatie zijn. De verplichting van MYLAPS tot het herstellen van softwaredefecten wordt beschreven in artikel 21.17.

15.4 De Koper kan slechts dan een beroep doen op een overeengekomen garantie, indien is voldaan aan alle volgende voorwaarden: (a) MYLAPS onmiddellijk na de ontdekking dat de Producten niet conform de garantie zijn daarvan door de Koper in kennis is gesteld en het desbetreffende factuurnummer, de aankoopdatum en een kopie van de originele factuur zijn aan MYLAPS verstrekt; en (b) de beweerde defecte Producten worden binnen twee (2) weken na de kennisgeving aan MYLAPS zoals vermeld onder (a) aan MYLAPS teruggestuurd met vooruitbetaling van verzendkosten; en (c) uit onderzoek van de Producten door MYLAPS wordt bevestigd dat het beweerde defect bestaat en niet is veroorzaakt door verkeerd gebruik, verwaarlozing, nalatigheid, wijze van opslag, ondeugdelijke installatie of hantering dan wel door aanpassing of ongeval; en (d) met betrekking tot MYLAPS-Producten die firmware bevatten, de Koper heeft de firmware in het desbetreffende product geüpgraded binnen één (1) maand nadat MYLAPS heeft aangeboden de Koper van dergelijke geüpgrade firmware te zullen voorzien. Indien aan de hierboven vermelde vereisten niet is voldaan, vervalt ieder recht op de garantie en wordt MYLAPS ontslagen van alle aansprakelijkheid voortkomend uit de levering van defecte Producten.

15.5 Onverminderd het voorgaande, geeft MYLAPS geen garanties van welke soort, aard of beschrijving dan ook, expliciet noch impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van de verkoopbaarheid, garanties met betrekking tot Producten van derden, geschiktheid van de Producten voor een bepaald doel, of met betrekking tot het ontbreken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. MYLAPS wijst hiermee tevens aansprakelijk ten aanzien van het voorgaande uitdrukkelijk af. MYLAPS geeft geen garantie dat de werking van alle Producten, software, firmware of het aanbieden van diensten, ononderbroken of foutloos zal zijn.

15.6 Garanties op producten van derden worden geboden door deze derde.

15.7 MYLAPS heeft geen reparatieverplichtingen of andere garantieverplichtingen met betrekking tot defecten die worden gemeld nadat de van toepassing zijnde garantietermijn is verstreken, tenzij de partijen een onderhoudsovereenkomst hebben gesloten waarin deze reparatieverplichting is opgenomen.

15.8 MYLAPS berekent werkkosten en reparatiekosten voor reparatiewerkzaamheden die buiten het bestek van de garantie vallen conform de gebruikelijke tarieven. MYLAPS kan het defecte product ook aan de Koper retourneren indien de Koper daarmee akkoord gaat. In het geval dat het product aan de Koper wordt geretourneerd wordt een bedrag van € 25,00 aan behandelingskosten in rekening gebracht. De bepalingen  betreffende levering, zoals vermeld in bovenstaand artikel 5 zijn van toepassing op het retourneren van Producten zoals in dit artikel vermeld.

15.9 MYLAPS behoudt zich het recht voor – naar haar eigen goeddunken - reparatieverplichtingen of andere garantieverplichtingen te staken, wanneer deze verplichtingen betrekking hebben op Producten die aan het einde van hun verwachte levensduur zijn gekomen. Voor Consumenten geldt dat bovenstaande geldt, onverminderd het recht van de Consument op herstel, vervanging danwel restitutie van de factuurwaarde van een Product. Iindien vast komt te staan dat een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, heeft MYLAPS de keuze de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan aan Consument te restitueren, na retourzending van de reeds ontvangen Producten.

Artikel 16. Beperking van Aansprakelijkheid

16.1 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat MYLAPS jegens de Koper aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld: a. De Koper kan MYLAPS in geen geval aansprakelijk houden voor schade, die is ontstaan doordat MYLAPS is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste gegevens/bestanden; b. De Koper kan MYLAPS in geen geval aansprakelijk houden voor de door de Cliënt geleden bedrijfsonderbreking, gederfde winst, gemiste inkomsten, verlies van orders, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie, schade ontstaan als gevolg van het gebruik van door MYLAPS geleverde Producten, schade als gevolg van letsel aan personen of schade aan zaken of andere eigendommen van de Cliënt, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden of andere indirecte of gevolgschade van de Cliënt; c. De Koper kan MYLAPS in geen geval aansprakelijk houden voor schade onstaan door fouten in technische documentatie; d. De Koper kan MYLAPS in geen geval aansprakelijk houden voor de gevolgen van de niet nakoming door de Koper; e. De Koper kan MYLAPS in geen geval aansprakelijk houden indien schade is ontstaan doordat de Koper de instructies van MYLAPS niet opvolgt, reparaties door derden laat uitvoeren, aanpassingen aan geleverde Producten aanbrengt, hardware en/of software en/of batterijen van derden gebruikt of Producten op de markt voor tweedehandsproducten koopt of verkoopt. In dat geval vervallen eveneens garanties als vermeld in artikel 15 en is de Koper de gebruikskosten zoals vermeld in artikel 12.3 verschuldigd. f. De Koper kan MYLAPS in geen geval aansprakelijk houden voor schade als gevolg van gebruik van de geleverde Producten, inclusief maar niet beperkt tot de installatie van de Producten en de bevestiging van de Producten aan andere voorwerpen. g. De aansprakelijkheid van MYLAPS, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, tegenover de Koper is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van MYLAPS in voorkomend geval uitkeert; h. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van MYLAPS - om welke reden dan ook - niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van MYLAPS, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot: - de nettowaarde van de factuur ter zake de Producten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft dan wel indien meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis, de netto waarde van de laatste van deze reeks door MYLAPS aan de Koper verzonden facturen voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden; - dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen levering van Producten ten grondslag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, de netto waarde van de laatste door MYLAPS aan de Koper verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden; en - de totale aansprakelijkheid – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – in geen geval meer zal bedragen dan € 50.000, - zal bedragen.

16.2 De aansprakelijkheid voor MYLAPS als gevolg van de toerekenbare tekortkoming van MYLAPS in levering de diensten die MYLAPS via haar website aanbiedt, bedraagt nooit meer dan €500, - per benadeelde partij.

16.3 MYLAPS is uitsluitend aansprakelijk voor schade ontstaan door niet- of niet deugdelijke nakoming van een Overeenkomst indien de Koper MYLAPS onmiddellijk en schriftelijk in gebreke stelt, onder vermelding van een redelijke termijn voor het tenietdoen van de niet nakoming en MYLAPS ook nadat de voornoemde termijn is verstreken toerekenbaar in gebreke blijft ten aanzien van het voldoen aan haar verplichtingen. De ingebrekestelling moet een volledige en gedetailleerde beschrijving van de niet nakoming bevatten die MYLAPS in de gelegenheid stelt adequaat te reageren.

16.4 Een vordering tot schadevergoeding van de Koper vervalt zodra drie maanden zijn verstreken nadat de vordering is ontstaan, of indien de Koper met de schade bekend is geworden en MYLAPS daarvan niet naar behoren in kennis is gesteld. Indien de Cliënt MYLAPS in kennis heeft gesteld en MYLAPS naar behoren aansprakelijk heeft gesteld, vervalt de vordering als de Cliënt binnen twaalf maanden na de kennisgeving geen rechtsvordering tegen MYLAPS heeft ingesteld. In tegenstelling tot het voorgaande geldt dat indien de Consument MYLAPS in kennis heeft gesteld en MYLAPS naar behoren aansprakelijk heeft gesteld, de vordering vervalt zodra de Consument binnen 2 jaren na de kennisgeving geen rechtsvordering tegen MYLAPS heeft ingesteld. Datum: December 2015 Pagina 9 van 13

16.5 De beperkingen van de aansprakelijkheid van MYLAPS zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als ook te zijn verstrekt aan derden die betrokken zijn bij de levering van door de Koper gekochte Producten.

Artikel 17. Vrijwaring

17.1 De Koper vrijwaart en staat MYLAPS in en buiten rechte bij en stelt haar schadeloos tegen vorderingen of gerechtelijke procedures aangespannen door derden voortkomend uit (a) alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van de derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door de Koper, (b) het onjuist afvoeren van afgedankte aan de Koper geleverde Producten in overtreding van de van toepassing zijnde lokale, regionale en nationale wetten, verordeningen, regels en voorschriften aangaande het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (inclusief Richtlijn 2002/96/EG, 2003/108/EG en 2008/98/EG); (c) boetes waarvoor de aansprakelijkheid van MYLAPS in haar verhouding tot de Koper wordt uitgesloten in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden, (d) claims die voortvloeien uit een overtreding of beweerde overtreding door de Koper van exportwetten, verordeningen of orders die van toepassing zijn.

17.2 Elke partij vrijwaart en verdedigt de andere partij en stelt haar schadeloos tegen vorderingen of gerechtelijke procedures aangespannen door derden voortkomend uit niet-nakoming van haar verklaringen, garanties of andere verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 18. Verzamelen van persoonsgegevens

18.1 MYLAPS verzamelt bepaalde gegevens (waaronder persoonsgegevens zoals namen, adressen, creditcardgegevens en andere gegevens die nodig zijn voor de Koper en voor de levering van de Producten en diensten) van personen (deelnemers) die zich via de gehoste website(s) registreren voor evenementen of andere activiteiten. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde interne en externe servers. De Koper verleent aan MYLAPS een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, permanente, niet-herroepbare licentie om deze gegevens te gebruiken, compileren, distribueren, weergeven, opslaan, verwerken of reproduceren uitsluitend voor de doeleinden die door de Koper worden bepaald. De Koper verleent aan MYLAPS tevens het recht dit materiaal en deze inhoud op servers van MYLAPS (of servers van haar leveranciers) te kopiëren en bij te houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Na afloop van de Overeenkomst, of op het eerste verzoek van de Koper, vernietigt MYLAPS alle gegevens die zij onder zich heeft.

18.2 De Koper verklaart en garandeert dat de Koper alle rechten, toestemmingen en instemmingen heeft verkregen die nodig zijn om deze informatie te gebruiken en over te dragen in combinatie met het bieden van de Producten en diensten van MYLAPS.

18.3 De Koper is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die worden aangemerkt als ‘persoonsgegevens’ als gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Koper staat er jegens MYLAPS voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Koper vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 19. Privacy

19.1 In het privacybeleid van MYLAPS staat hoe MYLAPS omgaat met persoonlijke gegevens van de Koper en hoe MYLAPS de privacy van de Koper beschermt, het privacybeleid van MYLAPS is raad te plegen via www.mylaps.com/privacypolicy.

Artikel 20. Installatie

20.1 Het technisch advies, de installatiediensten, tekeningen, instructies of andere documentatie die door MYLAPS aan de Koper ter beschikking worden gesteld ten aanzien van de vereisten voor de omgeving en installatie van de apparatuur, firmware en/of software, zijn enkel richtlijnen. De richtlijnen die MYLAPS verschaft zijn conform de originele specificaties van de fabrikant. MYLAPS garandeert niet dat wanneer de Koper de richtlijnen in acht heeft genomen, de omgeving in een specifiek geval voldoet aan de door MYLAPS gespecificeerde vereisten voor apparatuur.

20.2 De Koper ziet erop toe dat de omgeving voldoet aan de door MYLAPS gespecificeerde vereisten voor apparatuur in een bepaald geval (bijvoorbeeld met betrekking tot temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingsvereisten en dergelijke). Indien de door MYLAPS verschafte richtlijnen voor de omgeving en de installatie van de Producten in een specifiek geval (als bedoeld in artikel 20.1) onvoldoende zijn om aan de door MYLAPS gespecificeerde vereisten voor apparatuur te voldoen, is de Koper verantwoordelijk voor de aanpassing van de omgeving.

20.3 Indien MYLAPS en de Koper zulks schriftelijk overeenkomen, zal MYLAPS de installatie van de Producten verzorgen, met inachtneming van het volgende: (a) De Koper biedt een geschikte installatielocatie met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatievoorzieningen, voorafgaand aan de levering van de apparatuur, en volgt de Koper alle voor de installatie noodzakelijke instructies van MYLAPS. (b) De verplichting van MYLAPS zal in geen geval inhouden de verplichting om dataconversie uit te voeren. (c) De Koper biedt MYLAPS toegang tot de installatielocatie op normale werkdagen en tijdens normale werktijden van MYLAPS.  

Artikel 21. Firmware en software Licentie

21.1 Afhankelijk van volledige betaling voor de van toepassing zijnde Producten en de voortdurende naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door de Koper, verleent MYLAPS aan een Koper de niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbaar royalty-vrije licentie voor het laden, toegang hebben tot en gebruiken van de door MYLAPS aan de Koper geleverde software en firmware uitsluitend zoals noodzakelijk is om de Koper in staat te stellen de door MYLAPS geleverde Producten te gebruiken en uitsluitend in overeenstemming met de functie van de software en/of firmware die MYLAPS daaraan heeft toegekend en uitsluitend binnen de grenzen van hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Met betrekking tot de abonnementsproducten zoals beschreven in artikel 22 wordt de licentie onder deze Algemene Voorwaarden uitsluitend verleend zolang er sprake is van een geldige afzonderlijke overeenkomst of een geldig abonnement en eindigt deze onmiddellijk zodra de termijn van de afzonderlijke overeenkomst of het abonnement is verstreken of de Koper zijn periodieke betalingsverplichting niet langer nakomt. Er worden geen rechten, inclusief rechten van intellectuele eigendom, aan de Koper overgedragen. De Koper houdt zich altijd strikt aan de tussen de partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen.

21.2 De Koper aanvaardt de software en de firmware ‘as is, where is’, dat wil zeggen: in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van levering en dus met alle zichtbare en niet zichtbare defecten en andere tekortkomingen.

21.3 MYLAPS heeft het recht de in artikel 21.1 bedoelde licentie te opschorten, beëindigen, intrekken of staken in het geval de Koper de software en/of de firmware gebruikt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, MYLAPS is in dat geval niet gehouden tot het vergoeden van schade die de Koper daardoor lijdt.

21.4 Het is de Koper verboden: (a) aspecten van de geleverde Producten, inclusief de firmware, te kopiëren, compileren, reverse-compileren, disassembleren, analyseren of reverse-engineeren. (b) de software en firmware en gegevensdragers waarop de software en/of firmware zijn vastgelegd te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of te vervreemden, beperkte rechten op deze software en/of firmware of deze gegevensdragers te verlenen of op enige wijze of voor enig doel aan derden te bieden; (c) derden externe of niet-externe toegang tot de software te bieden of de software bij derden te plaatsen voor hosting, zelfs niet indien deze derden de software uitsluitend ten behoeve van de Koper gebruiken; (d) of afgeleide werken op basis van de software en/of firmware of documentatie te vervaardigen;. (e) de software te compileren, reverse-compileren, disassembleren, analyseren of reverse-engineeren of op enige wijze proberen de broncodes voor de software of een deel daarvan te achterhalen of te reproduceren; (f) de software of firmware aan te passen, tenzij door MYLAPS is bevestigd dat aanpassing noodzakelijk is in verband met het verhelpen van defecten; (g) de software te gebruiken om gegevens voor derden te verwerken (‘time-sharing’); (h) (te proberen) onbevoegd gebruik te maken van of onbevoegde toegang te hebben tot netwerken of apparatuur van MYLAPS of derden; (i) andere personen of entiteiten toe te staan de software of een kopie daarvan te gebruiken; (j) zich in te laten met frauduleuze activiteiten van welke aard dan ook; (k) de website of andere faciliteiten voor de levering van diensten of Producten door MYLAPS (of leveranciers van MYLAPS) te beperken, te verhinderen, te belemmeren of anderszins te verstoren of de prestaties daarvan aan te tasten.

21.5 De broncode van de software en/of firmware en de bij de ontwikkeling van de software en/of firmware gegenereerde technische documentatie worden aan de Koper nimmer beschikbaar gesteld. De Koper erkent dat de broncode vertrouwelijk van aard is en dat deze handelsgeheimen van MYLAPS bevat.

21.6 Iedere decoder of transponder van MYLAPS is uniek, teneinde de correctheid van de resultaten die middels de transponder of decoder worden gegenereerd te garanderen. Wanneer de Koper een decoder of transponder van MYLAPS koopt, verschaft MYLAPS aan de Koper een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbaar royalty-vrije licentie op het gebruik van de database van unieke transponders. Het is de Koper verboden in te breken op de database van unieke transponders, door gebruik te maken van transponders of decoders die niet door MYLAPS zijn geproduceerd en/of goedgekeurd.

21.7 In geval van overtreding door de Cliënt van hetgeen in artikel 21.6 is bepaald eindigt de licentie als in dat artikel bedoeld met onmiddelijke ingang en is de Cliënt een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd aan MYLAPS van EUR 50.000, - (vijftig duizend euro) per overtreding alsmede van EUR 1.000, - (duizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt, zulks ongeacht het recht van MYLAPS om volledige schadevergoeding te vorderen of andere vorderingen in te stellen. Firmware

21.8 De door MYLAPS geleverde Producten kunnen firmware bevatten. MYLAPS behoudt zich alle rechten betreffende deze firmware voor.

21.9 Sommige Producten van MYLAPS hebben firmware die jaarlijks dient te worden geüpdatet. De Koper dient deze firmware-updates jaarlijks te downloaden en te installeren om de Producten operationeel te houden. Daarnaast moeten sommige Producten (zoals de decoders) worden gesynchroniseerd met de website van MYLAPS voor het downloaden van statistische gegevens over gebruik zoals nader beschreven in de bij de Producten behorende documentatie. Indien de koper de jaarlijkse firmware-updates niet downloadt en de vereiste synchronisatie met de website van MYLAPS niet uitvoert, houden de Producten op te functioneren. De koper is volledig verantwoordelijk voor het downloaden en installeren van deze jaarlijkse firmware-updates en het uitvoeren van de vereiste synchronisatie met de website van MYLAPS.

21.10 De Koper is zelf verantwoordelijk voor het installeren, instellen en ontwerpen van parameters voor en het afstemmen van de software en, indien noodzakelijk, het aanpassen van de in dit verband gebruikte apparatuur en de gebruiksomgeving. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is MYLAPS niet verplicht gegevens te converteren.

21.11 Het is MYLAPS toegestaan technische maatregelen te treffen om de software te beschermen en de overeengekomen beperkingen in de duur van het recht de software te gebruiken te bewerkstelligen. De Koper mag deze technische maatregelen niet verwijderen of omzeilen.

21.12 Tenzij MYLAPS de Koper een back-up van de software biedt, mag de Koper één back-up van de software maken, die alleen mag worden gebruikt in het geval van beschadiging van of onvrijwillig verlies van bezit van het originele exemplaar van de software. De back-up mag alleen worden geïnstalleerd na beschadiging of onvrijwillig verlies van bezit. Een back-up moet zijn voorzien van dezelfde labels en auteursrechtaanduidingen als op het originele exemplaar zijn aangebracht.

21.13 De Koper mag de software uitsluitend gebruiken in zijn eigen bedrijf of organisatie op één processor en voor een gespecificeerd aantal of type gebruikers of terminals waarop het verleende recht van gebruik betrekking heeft. De processor van de Koper waarop de software voor het eerst wordt gebruikt en het aantal tijdens dit eerste gebruik op deze processor aangesloten terminals, worden aangemerkt als de processor en het aantal terminals waarop de licentie betrekking heeft. De licentie kan betrekking hebben op meerdere processors indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen de partijen.

21.14 Het gebruiken van software met niet door MYLAPS erkende timing hardware of andere Producten of onjuiste / niet compatible software kan een storing of onjuiste werking van de software of het product tot gevolg hebben, de Koper vrijwaart MYLAPS voor iedere aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

21.15 De Koper moet alle exemplaren die hij in zijn bezit heeft onmiddellijk aan MYLAPS retourneren nadat het recht op gebruik van de software is geëindigd. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de Koper de desbetreffende exemplaren moet vernietigen zodra het recht op gebruik is geëindigd, verstrekt de Koper aan MYLAPS onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving van deze vernietiging.

21.16 MYLAPS levert de software aan de Koper op gegevensdragers van het overeengekomen formaat, type en in de overeengekomen opmaak. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Koper verantwoordelijk voor het installeren, instellen en ontwerpen van parameters voor en het afstemmen van de software en, indien noodzakelijk, het aanpassen van de in dit verband gebruikte apparatuur en de gebruiksomgeving. is MYLAPS niet verplicht gegevens te converteren.

21.17 MYLAPS zal zich ervoor inspannen om defecten in de software en/of firmware binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover de defecten schriftelijk en gedetailleerd omschreven aan MYLAPS zijn gemeld. Onder ‘defecten’ worden in deze algemene voorwaarden begrepen: het in belangrijke mate niet voldoen van de software aan de door MYLAPS schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de software, en, in het geval de software geheel of gedeeltelijk maatwerksoftware betreft, aan de schriftelijk door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een defect is alleen sprake indien de Koper deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. De Koper is gehouden MYLAPS onmiddellijk schriftelijk van defecten in kennis te stellen. Reparaties worden kosteloos uitgevoerd, tenzij de software geheel of gedeeltelijk maatwerksoftware betreft, in welk geval MYLAPS de reparatiekosten tegen het gangbare tarief in rekening brengt. Indien er sprake is van gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik door de Koper, danwel door van buiten komende oorzaken die niet aan MYLAPS zijn toe te rekenen, zoals gebreken in internet, datanetwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen, of koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen die niet onder de onderhoudsverplichting van MYLAPS vallen, is MYLAPS niet verplicht daardoor ontstande defecten te herstellen. MYLAPS zal in geen geval verplicht zijn beschadigde of verloren gegevens te herstellen. Indien de Koper wijzigingen in de software aanbrengt of heeft aangebracht zonder schriftelijke toestemming vooraf van MYLAPS, kan MYLAPS niet gehouden worden de software te herstellen. Defecten worden op een door MYLAPS te bepalen locatie verholpen. MYLAPS is gerechtigd tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de software te installeren.

21.18 Voor een Cliënt geldt dat een Defect binnen drie (3) maanden na levering bij MYLAPS dient te worden gemeld. MYLAPS heeft geen verplichtingen betreffende het herstellen van Defecten die door de Cliënt zijn gemeld nadat de bovengenoemde termijn van drie (3) maanden is verstreken, tenzij de partijen een onderhoudsovereenkomst hebben gesloten waarin deze verplichting tot herstel is opgenomen.

21.19 De Koper verleent MYLAPS of een door MYLAPS aangewezen agent hierbij het recht tijdens normale werktijden een audit uit te voeren betreffende het gebruik van de software door de Koper. De Koper is verplicht om aan deze audit mee te werken; en de Koper is verplicht om MYLAPS te voorzien van alle gegevens die redelijkerwijs betrekking hebben op het gebruik van de software door de Koper. De audit is beperkt tot verificatie van de naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door de Koper.

21.20 MYLAPS kan de software geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, zonder dat dit leidt tot enige vorm van aansprakelijkheid van MYLAPS voor eventuele schade die de Koper daardoor lijdt.

21.21 De Koper is ermee bekend dat de beschikbaarheid van de systemen die worden gebruikt voor toegang tot en interactie met de Producten en software, waaronder telefoon, computernetwerken en internet of systemen ten behoeve van de verzending van gegevens onvoorspelbaar zijn en van tijd tot tijd storing kunnen veroorzaken in het gebruik of de werking van de Producten of software of dit gebruik of deze werking (tijdelijk) onmogelijk kunnen maken. MYLAPS is niet aansprakelijk voor dergelijke storing of verhindering van toegang tot of gebruik van de Producten of software.

21.22 De Koper moet alle exemplaren die hij in zijn bezit heeft onmiddellijk aan MYLAPS retourneren nadat het recht op gebruik van de software is geëindigd.  

21.23 In het geval dat de Koper gebruik maakt van de software in strijd met hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald, is de Koper, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete aan MYLAPS verschuldigd van € 10.000, - (zegge: tienduizend euro) per overtreding onverminderd het recht van MYLAPS om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

21.24 De Koper moet alle exemplaren die hij in zijn bezit heeft onmiddellijk aan MYLAPS retourneren nadat het recht op gebruik van de Software is geëindigd.

Artikel 22. Abonnementsproducten

22.1 MYLAPS biedt de volgende Abonnementsproducten aan: (a) FLEX. FLEX-Abonnementsproducten kunnen voor een initiële periode van één, twee of vijf jaar worden afgenomen door de Koper. Na afloop van de initiële periode heeft de Koper de mogelijkheid om het Abonnementsproduct te verlengen op een door MYLAPS aangegeven wijze. Indien de Koper de vereiste periodieke betalingen niet meer verricht, of indien de abonnementsperiode afloopt en de Koper het Abonnementsproduct niet tijdig heeft verlengd, houden de Flex-Abonnementsproducten en de bijbehorende Producten op te functioneren. In dat geval houdt MYLAPS zich eveneens het recht voor de toegang van de Koper (en diens eindgebruikers) tot de Resultatenwebsite met onmiddelijke ingang te beëindigen. Informatie over de FLEX-Abonnementsproducten is te vinden op: www.mylaps.com/flexproducts. (b) Club FLEX. Club FLEX-Abonnementsproducten kunnen voor een initiële periode van één jaar worden afgenomen door de Koper. Om het functioneren van de Club FLEX-Abonnementsproducten gedurende de looptijd van het Abonnementsproduct te garanderen, dient de Koper jaarlijks een firmware-update uit te voeren. Indien de Koper de vereiste periodieke betalingen niet meer verricht, of indien de abonnementsperiode afloopt en de Koper het Abonnementsproduct niet tijdig heeft verlengd, houden de Club FLEX-Abonnementsproducten en de bijbehorende Producten op te functioneren. In dat geval houdt MYLAPS zich eveneens het recht voor de toegang van de Koper (en diens eindgebruikers) tot de Resultatenwebsite met onmiddelijke ingang te beëindigen. Informatie over de Club FLEXAbonnementsproducten is te vinden op www.mylaps.com/clubflexproducts. (c) BibTag Usage. BibTag Use-Abonnementsproducten worden voor eenmalig gebruik afgenomen door de Koper. BibTag Usage-Abonnementsproducten zijn ontworpen als wegwerpproducten. De Koper kan de BibTag Usage-Abonnementsproducten meerdere keren gebruiken, in dat geval is de Koper per gebruik verplicht het gebruikstarief te betalen aan MYLAPS. Indien de Koper de vereiste betalingen voor het gebruik niet meer verricht, houden de BibTag Usage-Abonnementsproducten en de bijbehorende Producten (waaronder de BibTag decoder) op te functioneren. Informatie over de BibTag UsageAbonnementsproducten is te vinden op www.mylaps.com/bibtagusage.

22.2 MYLAPS beëindigt de levering van Abonnementsproducten wanneer de Koper de vereiste periodieke betalingen niet meer verricht of indien de overeengekomen termijn afloopt.

22.3 De Koper is verantwoordelijk voor het uitvoeren van updates op de bij de Abonnementsproducten behorende firmware en de synchronisatie van de Abonnementsproducten met de website van MYLAPS.

22.4 Alle FLEX- en Club FLEX-producten vallen onder de garantie, totdat de overeengekomen termijn afloopt en zolang de vereiste periodieke betalingen door de Koper worden verricht. Informatie over de garantie met betrekking tot de Abonnementsproducten is te vinden op www.mylaps.com/warranty of in de documentatie die MYLAPS bij deze Producten levert.

Artikel 23. Resultatenwebsite

23.1 Met sommige software- en hardwareproducten van MYLAPS kan de Koper resultaten van wedstrijden en trainingen uploaden naar servers van MYLAPS of andere externe locaties. Daartoe kan MYLAPS verlangen met de Koper een ‘Overeenkomst voor Gehoste Software en Diensten’ of een vergelijkbare overeenkomst te sluiten, teneinde de specifieke gebruiksvoorwaarden vast te leggen. In dat geval zijn de voorwaarden van die overeenkomst van toepassing naast de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

23.2 De Resultatenwebsite (www.mylaps.com/en/events) van MYLAPS is specifiek ontwikkeld voor gebruik met timing-hardware en -software van het merk MYLAPS en kan beschadigd raken indien gegevens van nietMYLAPS-Producten worden gedownload. Om de integriteit van de Resultatenwebsite van MYLAPS te beschermen en schade daaraan te voorkomen, mogen de Koper en diens eindgebruikers uitsluitend resultaten uploaden die zijn gegenereerd via hardwareproducten en software van MYLAPS. Indien de Koper zijn verplichtingen zoals vermeld in dit artikel 23.2 niet nakomt, behoudt MYLAPS zich het recht voor kosten voor softwaregebruik te innen van maximaal € 1000, - voor elke keer dat de gegevens worden geüpload van Producten (waaronder transponders en decoders) die niet van MYLAPS zijn, een en ander bij wijze van gebruikskosten maar niet als boete, onverminderd andere rechtsmiddelen die haar onder deze Algemene Voorwaarden voor dergelijke niet-nalevingen ter beschikking staan. De Koper is tevens verantwoordelijk voor schade aan de Resultatenwebsite van MYLAPS als gevolg van niet-naleving van dit artikel 23.2.

23.3 De Koper is ermee bekend dat de beschikbaarheid van de systemen die worden gebruikt voor toegang tot en interactie met de Website voor Evenementsresultaten, waaronder telefoon, computernetwerken en internet of systemen ten behoeve van de verzending van gegevens onvoorspelbaar zijn en van tijd tot tijd storing kunnen veroorzaken in het gebruik of de werking van de Producten of software of dit gebruik of deze werking (tijdelijk) onmogelijk kunnen maken. MYLAPS is niet aansprakelijk voor dergelijke storing of verhindering van toegang tot of gebruik van de Producten of software.

23.4 MYLAPS garandeert niet dat de Website voor Evenementsresultaten zonder storingen, onderbrekingen, defecten of andere gebreken zal functioneren of dat alle defecten en andere tekortkomingen zullen worden verholpen. MYLAPS is in geen geval aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade als gevolg van (slecht) functioneren van de evenmentenwebsite van MYLAPS. 

Artikel 24. Onafhankelijke partijen; Toewijzing; Onderaanneming

24.1 Mylaps en Koper zijn onafhankelijke partijen. Geen enkele bepaling van deze Algemene Voorwaarden strekt tot het aangaan van een samenwerkingsverband, joint venture of andere entiteit of vergelijkbare rechtsverhouding tussen MYLAPS en de Koper.

24.2 MYLAPS heeft het recht de Overeenkomst of rechten, plichten, verplichtingen of aansprakelijkheden onder de Overeenkomst of anderszins geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. MYLAPS blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

Artikel 25. Naleving met betrekking tot Export

25.1 De Koper erkent dat op de onder deze Algemene Voorwaarden geboden Producten en software, die technologie en versleuteling kunnen bevatten, wetten en verordeningen van Nederland inzake douane- en exportcontrole van toepassing zijn. De Koper zal deze wetten en verordeningen naleven. Elke partij vrijwaart en verdedigt de andere partij en stelt haar schadeloos tegen vorderingen of gerechtelijke procedures aangespannen door derden voortkomend uit niet-nakoming van haar verklaringen, garanties of andere verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 26. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

26.1 MYLAPS behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst nadat een geüpdate versie is geplaatst op www.mylaps.com/termsconditions.

Artikel 27. Toepasselijk Recht en geschillen

27.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MYLAPS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

27.2 De rechter te Noord-Holland, locatie Haarlem, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Koper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 28. Kennisgevingen

28.1 Kennisgevingen aan MYLAPS onder deze Algemene Voorwaarden of afzonderlijke overeenkomsten moeten schriftelijk zijn en worden verzonden met een ondertekend ontvangstbewijs van een postbediende/koerierdienst aan het onderstaande adres.

MYLAPS B.V.

Zuiderhoutlaan 4

2012 PJ Haarlem

Nederland

Telefoonnummer: 0031 (0)23-760 0100

Fax: 0031 (0)23-5290156

E-mail: info@mylaps.com